Navigation


Click here to see jobs in your category.

Sokneprest

OBS! SØKNADSFRISTEN ER UTE, OG ANNONSEN ER UTGÅTT!

Vis aktive jobber i denne kategorien

Bedrift Nord-Hålogaland Bispedømmekontor

Nord Hålogaland bispedømme
har "Kirke for fremtiden" som sin visjon.
Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert".
Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere.

Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være:
Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud.
Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus.
Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket.
Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter.

I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Tromsø Domprosti:
Består av 11 sokn: Tromsø Domkirke sokn, Elverhøy sokn, Grønnåsen sokn, Hillesøy sokn, Karlsøy sokn, Kroken sokn, Kvaløy sokn, Sandnessund sokn, Svalbard sokn, Tromsøysund sokn og Ullsfjord sokn.
Tre fellesråd: Karlsøy og Tromsø kirkelige fellesråd, og Svalbard kirkeråd.
Se også lokale nettsider.

.

Sokneprest

Soknene på den vakre og ville yttersida av Senja ¿ der Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, startet sin gjerning for 50 år siden ¿ søker ny sokneprest. Presten og kirken har en naturlig og viktig plass i nærmiljø og folkeliv, og bygdene preges av en positiv folkekirkelig holdning. Folket ønsker en prest som vil være tilstede i det som skjer, og bidra med trostolkning, visjoner og håp både i hverdag og fest, i sorg og glede. En særlig utfordring og mulighet til å nå bredt ut er trosopplæringen for barn og unge, som har tilnærmet full oppslutning - både på bokutdelinger, Lys Våken-overnatting (4.-7. klasse), konfirmantopplegg (inkl. prostisamarbeid om bl.a. temadager) og annet. Trosopplæring, diakoni og gudstjenestearbeid tenkes i en helhet, og det er godt samarbeid med både kommune og næringsliv, skoler, barnehager, sykehjem, lag, foreninger, foreldre og enkeltpersoner.

Stillingen har Berg og Torsken sokn som tjenestested og Senja prosti som tjenesteområde. Hver av kommunene Berg og Torsken utgjør et sokn. Pr 1/4-2011 var folketallet i Berg 913 og i Torsken 908. Hovednæringene er fiske, oppdrett og fiskeindustri, bergverk, turisme og offentlig forvaltning/tjenesteyting. Kommunene har 2 skoler og 2 barnehager hver, i Senjahopen og Skaland i Berg og i Gryllefjord og Medby i Torsken. Berg sykehjem ligger på Skaland, i Torsken er det sykehjem i Gryllefjord og i Sifjord. I Berg er det nå korte avstander mellom de to hoveddelene av kommunen (18 km), mens Torskens nordre og søndre del fortsatt må regnes som to enheter. Prestetjenesten byr på kjøring i flott landskap ¿ samtidig som telefon og nett gir gode kommunikasjonsmuligheter uavhengig av avstander. Det er også flotte tur- og fiskemuligheter både til lands og til vanns, sommer og vinter, og flere faste festival- og kulturarrangement.
Soknepresten bor i kommunesenteret Skaland i Berg sokn. Prestekontoret ligger 20 m fra presteboligen i kommunens rådhus og er bra utstyrt. Det er tilgang til sekretærtjenester fra kommunens servicetorg. Soknet har kirketjener i deltidsstilling i 30 %. I 2010 var det i Berg sokn 39 gudstjenester, 17 dåp, 17 konfirmanter, 1 vielse og 8 gravferder. Soknet har 3 kirker:
Berg kirke (1955) på Skaland, Mefjordvær kjerke (1917) og Finnsæter kapell (1982). I soknet er Mefjorden kjerkekor en ekstra ressurs.

I Torsken sokn er det kirkekontor på rådhuset i Gryllefjord, med tilgang til sekretærtjenester fra kommunens servicetorg. Kirketjenerfunksjonen ivaretas som en kommunal tjenesteyting i nordre Torsken, samt en mindre stilling i Søndre Torsken. I 2010 var det i Torsken sokn 41 gudstjenester, 11 dåp, 14 konfirmanter, 1 vielse og 12 gravferder. Soknet har 6 kirkebygg: Torsken kirke (1784), Gryllefjord kapell (1939), Flakstadvåg kapell (1926) og de private kapellene på Medby (1967), Grunnfarnes (1967) og Sifjord. Soknepresten setter opp gudstjenesteturnus i henhold til planen med gudstjeneste ca 1 gang pr mnd pluss høytider i hver av hoveddelene (fordelt på de ulike kapell), hvor seniorpresten har sin del av disse.
Berg og Torsken sokn betjenes av soknepresten med tillegg av inntil 50 % av seniorprestens arbeidstid. Kirkeverge og organist arbeider i hele Senja kirkelige fellesråd (soknene Tranøy, Berg, Torsken og Sørreisa) som et forsøksprosjekt ut 2011. Prostesetet ligger i regions- og handelssenteret Finnsnes (58 km) med kulturhus og tre videregående skoler. Nærmeste flyplass Bardufoss er (105 km), og det er gode båt- og veiforbindelser til Tromsø og Harstad.

For mer info og inntrykk, se: www.berg.kommune.no, www.torsken.kommune.no.
Kvinner oppfordres til å søke.
Samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finner du her.

* Den norske kirke
Skriv ut

Bedrift

Annonsen kommer fra nav.no

Sted

Utdanningsnivå

Universitet/høyskole

Stillingsprosent

- Heltid

ID

1029099